>

Договір про надання освітніх послуг (договір публічної оферти)

  ФОП Яцюк Дмитро Васильович, що діє на підставі свідоцтва про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, іменований надалі «Виконавець», з одного боку, та будь-яка фізична особа, яка своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору, іменована надалі «Замовник», з іншого боку, разом іменовані «Сторони», керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом договору є надання Виконавцем освітніх послуг, спрямованих на оволодіння Замовником знаннями та навичками, зазначених у програмі підготовки, які опубліковані на сайті та оплачуються Замовником на умовах цього Договору. 

1.2. Замовником за цим Договором є повнолітня, дієздатна особа, яка вказала персональні дані в Заявці, заповненій на сайті або анкеті, заповненій в офісі та сплатила за послугу навчання Виконавцю послуг.

 1. МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Договір вважається укладеним з моменту заповнення та надсилання Замовником онлайн заявки про надання послуг або надання анкети, заповненої  в офісі (Заявка Замовника). 

2.2. Одночасно з надсиланням Заявки через веб-форму або наданням заповненої в офісі анкети, Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних, що містяться в Заявці, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».

 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ

3.1. Специфікація програми (назва курсу, кількість годин, тривалість курсу), за якою надаються послуги, зазначається в рахунку-фактурі або в Заявці. 3.2. Тривалість програми навчання та інших послуг: 

3.2.1. Початком навчання є перше заняття за розкладом групи, а закінченням — останнє заняття за розкладом групи. 

3.2.2. Кількість занять на тиждень визначається розкладом. Тривалість одного заняття складає 2 академічні години або 80 астрономічних хвилин. Заняття починаються згідно з затвердженим розкладом. 

3.3. Комплект навчальних матеріалів та доступи до платних веб-сервісів  згідно програми підготовки може надаватись за додаткову плату.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язується: 

4.1.1. Провести тестування Замовника перед початком надання послуг. На підставі проведеного тестування поінформувати Замовника про орієнтовний рівень володіння знаннями в сфері цифрових медіа та надати йому відповідні програми, розклад навчання та все необхідне для отримання послуг відповідно до п. 1.1. 

4.1.2. Своєчасно, згідно з розкладом та програмою, проводити заняття із Замовником. 

4.1.3. Видати Замовнику, який успішно закінчив повний курс навчання, відповідний документ (сертифікат), за умови успішного складання ним тесту та відвідуваності не менш як 80% занять. 

4.1.4. Формувати навчальні групи у складі не більше 12 слухачів. 

4.2. Виконавець має право: 

4.2.1. Відмовити в укладанні Договору чи в наданні послуг за договором: — у разі відсутності технічної можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються; — у разі наявності у Замовника перед Виконавцем заборгованості за надані послуги; — у разі укомплектування навчальної групи менше ніж на 50% до початку занять згідно із затвердженим графіком. 

4.2.2. Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору. Відновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень. 

4.2.3. У будь-який момент відмовити Замовнику в надані послуг, визначених у п.1.1. цього Договору, у разі якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги Виконавцю належно виконувати свої обов’язки, а Замовникам — ефективно сприймати інформацію. У такому разі грошові кошти, які були сплачені Замовником за надання послуг, не повертаються. 

4.2.4. Змінювати час або дні навчання, попередньо повідомивши Замовника. 

4.3. Замовник зобов’язується: 

4.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються. 

4.3.2. Дотримуватися/забезпечити дотримання Правил безпеки під час перебування на заняттях. 

4.4. Замовник має право: 

4.4.1. Користуватися Послугами Виконавця для вивчення та засвоєння матеріалів відповідно до положень цього Договору. 

4.4.2. Змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін. 

4.4.3. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються. 

4.4.4. Змінювати час проведення занять (відмінити/перенести) не пізніше ніж за одну добу, проінформувавши Виконавця. У випадку відміни заняття в день, коли заняття повинно відбутися, воно вважається проведеним.

 1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість послуг за умовами цього Договору зазначена в рахунку-фактурі, який сформовано згідно Заявки Замовника. Вартість послуг встановлюється в національній валюті України. Усі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України. 

5.2. Послуги оплачуються готівкою або перераховуються на розрахунковий рахунок Виконавця. 

5.3. Додаткові платні послуги оплачуються Замовником окремо згідно з розцінками, що встановлені Виконавцем. 

5.4. Повернення сплачених коштів у повному обсязі, за вирахуванням послуги еквайрингу та банківської комісії, у випадку безготівкової форми оплати, здійснюється на вимогу Замовника за умови, що з дня зареєстрованого звернення на повернення коштів до початку навчання (першого заняття) залишалось більше 3 (трьох) календарних днів. Повернення коштів здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня поданого та зареєстрованого звернення Замовника, тим самим способом, яким здійснювалась оплата послуг Виконавцю. 

5.5. У випадку, коли Замовник побажав зупинити навчання після початку навчання (першого заняття), Виконавець зобов’язується здійснити повернення 50% вартості сплаченого та ненаданого обсягу послуг протягом 30 (тридцяти) календарних днів за умови, що Замовник повідомив про таке бажання у письмовій формі не пізніше, ніж настане половина пройденого за графіком курсу навчання з часу дня першого заняття у групі. 

5.6. У випадку, коли Замовник побажав зупинити навчання після настання половини пройденого за графіком курсу з моменту початку навчання (першого заняття), у такому випадку жодного повернення сплачених коштів за замовлені послуги не передбачене та не можливе. 

5.7. Надання сплачених Замовником послуг здійснюється тільки в межах поточного навчального року та не може бути перенесено на наступні навчальний рік. 

5.8. У разі пропуску Замовником занять із будь-яких причин сплачені кошти не повертаються. 

5.9. Будь-які звернення від Замовника з бажанням призупинити дію Договору, зупинити навчання або звернення з намірами повернути гроші за сплачені послуги повинні бути оформленні письмово і зареєстровані Виконавцем. Термін розгляду — 7 (сім) календарних днів.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 

6.2. Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові відповідно до умов цього Договору.

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. При настанні обставин непереборної сили виконання зобов’язань відсувається в часі до моменту завершення дії таких обставин.

 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до моменту виконання сторонами взятих на себе зобов’язань. 

8.2. Цей договір може бути розірваний достроково за ініціативою Замовника з дотриманням умов, указаних в пп. 5.4–5.9 Договору.

 1. ІНШІ УМОВИ

9.1. Цей Договір є договором публічної оферти в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України. 

9.2. Виконавець має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на сторінці digitalmedia.kiev.ua в мережі Інтернет.

9.3. Виконавець може залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.

9.4. Нова редакція Договору набуває чинності з дня публікації на сайті. 

9.5. У всьому іншому, що не передбачено цим договором, сторони керуються чинним законодавством України. 

9.6 У разі якщо цей договір укладений від імені неповнолітньої особи її законним представником, цей законний представник в залежності від характеру і змісту зобов’язання виконує зобов’язання, покладені цим договором на Замовника, та (або) забезпечує їх виконання неповнолітньою особою, від імені якого він уклав договір.

9.7. Для забезпечення безпеки і збереження майна під час навчання може здійснюватися відео спостереження. 

9.8. Для демонстрації процесу або результатів навчання Замовник дає згоду на фотозйомку за його участю та публікацію таких  фотоматеріалів в мережі інтернет. 

9.8 Укладаючи цей Договір Замовник підтверджує, що йому надана і зрозуміла вся інформація, що стосується надання Послуг за цим Договором  

 10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Яцюк Дмитро Васильович 

Електронна адреса: email @ digitalmedia.kiev.ua 

Код ЄДРПОУ (РНОКПП): 2965412679 

Р/р: 26008056142719 

МФО 380775 

АТ КБ “ПРИВАТБАНК” 

Код IBAN: UA953807750000026008056142719 

№ карти: 5169 3305 1808 4006

Закрити меню

Запис на навчання

Дякуємо, заявка прийнята!

На Вашу пошту відправлено лист-підтвердження. Якщо не бачите листа, перевірте в розділі реклама або спам та перемістіть у вхідні.

ЩО

Курс - Full stack Digital Media Manager

ДЕ

Online

Коли

У будь-який зручний час

– 1 година 20 хвилин
– перерва 20 хвилин
– 1 година 20 хвилин

Власний ноутбук, доступ до інтернет

Все розкажемо, покажемо і навчимо на заняттях

Оплатіть навчання вже зараз, щоб гарантовано забронювати місце в групі
Натискаючи на кнопку «Оплатити», Ви погоджуєтесь з умовами публічної оферти та обираєте спосіб платежу в системі LiqPay.

Хотите получить скидку на обучение?

Оставьте информацию, куда прислать промокод

Цей веб-сайт використовує cookie-файли. Продовжуючи перегляд веб-сайту, ви погоджуєтесь з правилами використання та політикою конфіденційності.

Яцюк Дмитро - автор курсу Full Stack Digital Media Manager
5/5

Яцюк Дмитро
Founder & CEO в Digital Media Lab "Boomerang"
доцент, кандидат економічних наук

автор навчального посібника

ДОСВІД

• CMO в Combiway, IT Team
• начальник відділу маркетингу і PR в КНТЕУ
• маркетинг-менеджер в Navigator, Haris Art

Працював з Оболонь
(TM "Оболонь", "Живчик"),
IDS (ТМ "Миргородська"),
Sun Inbew, Petrus, Hetman та ін.

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

доцент кафедри журналістики та реклами Київського національного торговельно-економічного університету


Автор понад 50 наукових та навчально-методичних публікацій

Сertificates

Skills

82 %
Corel Draw, Adobe Photoshop,
Illustrator, InDesign, After Effect, Premiere, Flash, etc.
88 %
MailChimp, Telegram, Facebook Messenger,
Chat-bots, etc.
92 %
Google Ads, Analytics,
Editor, Data Studio,
Tag Manager, etc.

Запис на курс

small_c_popup.png

Виникли запитання?

Напишіть нам

Технології навчання і ноу-хау

Не секрет , що сьогодні в Україні засилля шкіл, академій та гуру, які розповідають як розвивати маркетинг, якою повинна бути реклама та як збільшити продажі вдвічі або й більше.

Чому ж досі бізнес тих, хто отримав «універсальний рецепт» розвитку залишається на тому ж рівні?

Напевне, по-перше, тому, що немає такої «пігулки», яка вирішує усі проблеми. А, по-друге, більшість тих успішних прикладів, які наводяться у кейсах не можливо повторити, якщо сам не пройшов увесь шлях від задуму до реалізації ідеї.

Поява усе нових і сучасних назв професій, як то  PPC-, SMM-, digital-маркетолог або назв каналів комунікацій, як то event-, gift- perfomance- або email-marketing – само по собі не сприяє зростанню бізнесу, бо, насамперед усе назване є лише media-інвентарем, а маркетинг – глобальною концепцією управління, що базується на законах ринку і керується математикою, психологію і мистецтвом.

Digital Media Lab “Boomerang”, на відміну від багатьох подібних організацій, дає змогу набути власні skills & experience та розуміння бізнес-процесів в сфері управління цифровими медіа.

Навчальний процес побудований таким чином, щоб кожен із слухачів оволодів усіма необхідними навичками, запланованими програмою підготовки. Адже в якості навчального ноу-хау, кожен з учасників, під керівництвом наставника самостійно здійснить аналіз ринкової ніші,  спланує, організує та реалізує комплекс рекламних активностей в різних каналах цифрових медіа, маючи при цьому власний рекламний бюджет. Такий підхід дає змогу розвинути власні full stack «скіли», які відповідатимуть рівню кваліфікації від junior і middle до senior.

І головне – ми не гарантуємо вам 100500% ROI, проте обіцяємо навчити вас ефективно використовувати сучасний медіа-інвентар для розвитку бізнесу.

Софтверні технології IaaS, PaaS, SaaS DaaS, якими ми користуємось під час навчання:

Ads & data customization

 • Google Ads
 • Google Editor
 • Google Data Studio
 • Tag Manager
 • Facebook Business
 • Facebook Pixel

Analytics UX/UI & SEO optimization

 • Google Search Console, Google Analytics, 
 • SimilarWeb, SemRush, SerpStat, Seranking
 • HotJar, Plerdy, Crazyegg, Fullstory, Vwo

Social Media & emailing

 • Facebook
 • Telegram
 • Manychat
 • Fanpagekarma
 • Hootsuite
 • BuzzSumo
 • Buffer
 • Mailchimp, Getresponce, Sendpulse

CMS, landing page & Content Optimization

 • Wordpress
 • Tilda
 • Fanpagekarma
 • BuzzSumo
 • Canva
 • Bitly
 • Infogr.am
 • Google Alerts, Business, Trends, Barometer
Лекційні
Лабораторії
Попередній
Далі

Записатись на курс

Програма курсу Full Stack Digital Media Manager

Еволюція розвитку інтернет-медіа. Інструменти і функції. Основні тренди e-commerce.

Рівень проникнення інтернету в Україні і Світі. Методи ідентифікації користувачів в мережі. Характеристика і структура портрету інтернет-аудиторії та окремих сайтів. 

Ринок digital-media в Україні і Світі.

Можливості та специфіка інтернет-комунікацій. Рекламний інвентар.

Основні терміни і поняття та взаємозв’язок між ними: відвідувач, клієнт, користувач, cookie, ip, таргетинг, ремаркетинг, конверсія CR, CTR, ROI, CPC, CPM, lead, трафік.

Веб-сайт: основні види, структура та класифікація; стилі верстки та елементи сайту – header, body, footer. Навігація сайту. Вимоги та рекомендації пошукових систем до сайтів: Uniform Resource Locator; Accelerated Mobile Pages; Robot.txt; Sitemap.xml, 404 сторінка та редіректи.

Сутність та призначення Landing Page.

Порівняльний аналіз CMS-платформ; процедура вибору та особливості реєстрації доменного імені; вимоги до хостингу;

Етапи створення веб-сайту – визначення цілей і завдань, удосконалення та оцінка ефективності. Бріф та технічне завдання на розробку сайту. Сутність і значення UX/UI-дизайну та Usability сайту; A/В-тестування. Lead-magnet. Парсінг.

Сутність та значення веб-аналітики. Основні аспекти вимірювання результативності, контролю ефективності та оптимізації трафіку.

Налаштування та встановлення коду Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook Pixel на веб-сайт; налаштування звітів.

Організація роботи з аналітичними даними і налаштовування облікового запису, профілю та дозволів для отримання релевантних даних про відвідування та функціонування сайту.

Характеристика можливостей Google Analytics для отримання детальних даних про локації цільової аудиторії, її демографію, пристрої для виходу в інтернет, інтереси і т.д.; рівень залучення відвідувачів на сайт і конверсії.

Налаштування обчислення бізнес-KPI в Google Data Studio з конфігурацією аналітичних звітів.

Сутність та алгоритм роботи пошукових систем (роботів). Органічна видача. SERP, Page Rank.

Зміст та принципи пошукової оптимізації (просування) сайтів та генерації трафіку. Сіра, біла, чорна оптимізація. Фактори, методи і прийоми оптимізації, які впливають на позиції сайту у видачі: title, alt, keyword, description, anchor, snippet.

Критерії оцінки результатів просування, пошук проблем з сайтом,  аналіз конкурентів. Характеристика сервісів для роботи з SEO: Google Analytics, Google Search Console, SEMrush, SE Ranking, Ahrefs, Majestic, Serpstat, SimilarWeb, LiveInternet, Alexa та ін.

Сервіси для оцінки якості контенту та роботи із семантичним ядром сайту: Advego, Key Collector, Rush Analytics, SEMparser, KeyWord Planner, Prodvigator, KeyWord Tool.

Search Engine Reputation Management: управління репутацією в цифровому середовищі.  Методи визначення PR-активності компанії в мережі та їх вплив на користувачів. Природа відгуків і коментарів користувачів та їх вплив на рішення про покупку. Робота з відгуками та коментарями в мережі.

Способи виявлення негативної інформації про компанію в пошукових системах та соціальних мережах.  Мотиваційні заходи для отримання позитивних відгуків та поширення необхідного контенту.

Google Map, Google My Business, Google Alerts та інші сервіси для управління репутацією.

Характеристика основних видів PPC-реклами, їх переваги та недоліки.

Сутність контекстної реклами. Види і принципи ціноутворення. Класифікація пошукових запитів. Аналіз і планування ключових слів для кампанії. Застосування веб-сервісів та програмного забезпечення для кластеризації ключових запитів.

Огляд системи контекстної реклами Google Ads, Google Editor. Види рекламних кампаній. Рекомендації щодо вибору цілей кампаній, націлювання  та сегментації цільової аудиторії (таргетингу та ремаркетингу). 

Алгоритм створення рекламних текстів/оголошень; правила складання оголошень; використання розширення оголошень. UTM-мітки.

Банерна реклама. Характеристика банерних мереж. Критерії вибору рекламних майданчиків. RTB. Programmatic.

Визначення рекламного бюджету, прогнозування ефективності рекламної кампанії на основі звітів.

Сутність та роль електронної пошти в інтернет-комунікаціях. Види email-розсилок. Спам-розсилки.

Характеристика технологічних платформ для масової розсилки рекламних листів: MailChimp, Unisender, GetResponce, SendPulse та ін.

Робота з базою даних підписників. Формування списків розсилок. Базові засади сегментації.  RFM-сегментація.

Алгоритм створення рекламних листів. Організація автоматизованих розсилки і звітність. Трігери. Спліт-тестування.

Показники відстеження та оцінки ефективності поштових розсилок. Відкриття листів, конверсії, відмови від підписки. Інтеграція сервісів поштових розсилок з системами аналітики та CRM-системами. 

Сутність, роль та види соціальних мереж. Структура ринку та характеристика аудиторії соціальних мереж: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, LinkedIn, Twitter та ін.

Види публікацій в соціальних мережах. Вимоги до розміщення рекламних повідомлень і зображень. Види взаємодії з контентом.

Бізнес-сторінки. Групи. Спільноти.

Види і роль месенджерів: FB Messenger, Viber, Telegram, Skype, WhatsАpp, Veon, Snapchat та ін.

Характеристика рекламних кабінетів, акаунтів, сервісів аналітики взаємодії користувачів в соціальних мережах: Facebook analytics tools, Instagram analytics tools, YouTube Analytics, Brandwatch Analytics, BuzzSumo, Brand24, Social Mention, Socialbakers, Trendkite, Vizia, Cyfe, SumAll, Quintly, Fanpage Karma, PromoRepublic.

Формування медіа-стратегії. Модель комунікаційної піраміди Customer Journey (AARR), воронки/тунелі продажу.

Етапи і процеси розробки рекламної кампанії. Визначення цілей рекламної кампанії за системою SMART. Завдання. Інструменти (рекламний інвентар). Креатив. КРІ.   

Обґрунтування змісту та структури медіаплану рекламної кампанії у відповідності до поставлених завдань. Підготовка та творче виконання рекламного задуму у відповідності до обраних рекламних інтернет-носіїв.

Джерела інформації для оцінки ефективності реклами.

Основні KPI ефективності інвестицій в інтернет-рекламу: показники комунікативної та економічної ефективності інтернет-реклами. Фактори впливу на показники ефективності інтернет-реклами.

Внесення корективів в рекламну кампанію на основі проведеного аналізу.

Перевірка результатів навчання відбувається у процесі інтерактивної взаємодії з викладачем під час практичних занять та самостійної роботи. За результатами проведення рекламної кампанії та контрольного тестування, слухачі отримують сертифікат про набуті знання та навички.

Запис на навчання

Start Online

Курс ідеально підходить для підприємців
2 850 грн
 • - 7 Live-вебінарів
 • - 24 години лекцій
 • - доступ до навчальної онлайн-платформи, презентацій, шаблонів, чек-листів, тестових завдань
Найнижча ціна

Advance Online

Курс ідеально підходить для підприємців, осіб, які бажають отримати нову професію, вивести бізнес в онлайн
5 700 грн
 • - 24 години лекцій, 7 Live-вебінарів, 7 годин онлайн-консультацій
 • - доступ до навчальної онлайн-платформи, презентацій, шаблонів, чек-листів, тестових завдань, відеоуроків
 • - сертифікат

Хочете отримати знижку на навчання?

Залиште інформацію, куди надіслати промокод