Договір про надання освітніх послуг (договір публічної оферти)

  ФОП Яцюк Дмитро Васильович, що діє на підставі свідоцтва про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, іменований надалі «Виконавець», з одного боку, та будь-яка фізична особа, яка своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору, іменована надалі «Замовник», з іншого боку, разом іменовані «Сторони», керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про наступне:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом договору є надання Виконавцем освітніх послуг, спрямованих на оволодіння Замовником знаннями та навичками, зазначених у програмі підготовки, які опубліковані на сайті та оплачуються Замовником на умовах цього Договору. 

1.2. Замовником за цим Договором є повнолітня, дієздатна особа, яка вказала персональні дані в Заявці, заповненій на сайті або анкеті, заповненій в офісі та сплатила за послугу навчання Виконавцю послуг.

  1. МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Договір вважається укладеним з моменту заповнення та надсилання Замовником онлайн заявки про надання послуг або надання анкети, заповненої  в офісі (Заявка Замовника). 

2.2. Одночасно з надсиланням Заявки через веб-форму або наданням заповненої в офісі анкети, Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних, що містяться в Заявці, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».

  1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ

3.1. Специфікація програми (назва курсу, кількість годин, тривалість курсу), за якою надаються послуги, зазначається в рахунку-фактурі або в Заявці. 3.2. Тривалість програми навчання та інших послуг: 

3.2.1. Початком навчання є перше заняття за розкладом групи, а закінченням — останнє заняття за розкладом групи. 

3.2.2. Кількість занять на тиждень визначається розкладом. Тривалість одного заняття складає 2 академічні години або 80 астрономічних хвилин. Заняття починаються згідно з затвердженим розкладом. 

3.3. Комплект навчальних матеріалів та доступи до платних веб-сервісів  згідно програми підготовки може надаватись за додаткову плату.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язується: 

4.1.1. Провести тестування Замовника перед початком надання послуг. На підставі проведеного тестування поінформувати Замовника про орієнтовний рівень володіння знаннями в сфері цифрових медіа та надати йому відповідні програми, розклад навчання та все необхідне для отримання послуг відповідно до п. 1.1. 

4.1.2. Своєчасно, згідно з розкладом та програмою, проводити заняття із Замовником. 

4.1.3. Видати Замовнику, який успішно закінчив повний курс навчання, відповідний документ (сертифікат), за умови успішного складання ним тесту та відвідуваності не менш як 80% занять. 

4.1.4. Формувати навчальні групи в складі не більше 12 слухачів в офлайн режимі і не більше 100 в онлайн режимі. 

4.2. Виконавець має право: 

4.2.1. Відмовити в укладанні Договору чи в наданні послуг за договором: — у разі відсутності технічної можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються; — у разі наявності у Замовника перед Виконавцем заборгованості за надані послуги; — у разі укомплектування навчальної групи менше ніж на 50% до початку занять згідно із затвердженим графіком. 

4.2.2. Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору. Відновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень. 

4.2.3. У будь-який момент відмовити Замовнику в надані послуг, визначених у п.1.1. цього Договору, у разі якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги Виконавцю належно виконувати свої обов’язки, а Замовникам — ефективно сприймати інформацію. У такому разі грошові кошти, які були сплачені Замовником за надання послуг, не повертаються. 

4.2.4. Змінювати час або дні навчання, попередньо повідомивши Замовника. 

4.3. Замовник зобов’язується: 

4.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються. 

4.3.2. Дотримуватися/забезпечити дотримання Правил безпеки під час перебування на заняттях. 

4.4. Замовник має право: 

4.4.1. Користуватися Послугами Виконавця для вивчення та засвоєння матеріалів відповідно до положень цього Договору. 

4.4.2. Змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін. 

4.4.3. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються. 

4.4.4. Змінювати час проведення занять (відмінити/перенести) не пізніше ніж за одну добу, проінформувавши Виконавця. У випадку відміни заняття в день, коли заняття повинно відбутися, воно вважається проведеним.

  1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість послуг за умовами цього Договору зазначена в рахунку-фактурі, який сформовано згідно Заявки Замовника. Вартість послуг встановлюється в національній валюті України. Усі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України. 

5.2. Послуги оплачуються готівкою або перераховуються на розрахунковий рахунок Виконавця. 

5.3. Додаткові платні послуги оплачуються Замовником окремо згідно з розцінками, що встановлені Виконавцем. 

5.4. Повернення сплачених коштів у повному обсязі, за вирахуванням послуги еквайрингу та банківської комісії, у випадку безготівкової форми оплати, здійснюється на вимогу Замовника за умови, що з дня зареєстрованого звернення на повернення коштів до початку навчання (першого заняття) залишалось більше 3 (трьох) календарних днів. Повернення коштів здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня поданого та зареєстрованого звернення Замовника, тим самим способом, яким здійснювалась оплата послуг Виконавцю. 

5.5. У випадку, коли Замовник побажав зупинити навчання після початку навчання (першого заняття), Виконавець зобов’язується здійснити повернення 50% вартості сплаченого та ненаданого обсягу послуг протягом 30 (тридцяти) календарних днів за умови, що Замовник повідомив про таке бажання у письмовій формі не пізніше, ніж настане половина пройденого за графіком курсу навчання з часу дня першого заняття у групі. 

5.6. У випадку, коли Замовник побажав зупинити навчання після настання половини пройденого за графіком курсу з моменту початку навчання (першого заняття), у такому випадку жодного повернення сплачених коштів за замовлені послуги не передбачене та не можливе. 

5.7. Надання сплачених Замовником послуг здійснюється тільки в межах поточного навчального року та не може бути перенесено на наступні навчальний рік. 

5.8. У разі пропуску Замовником занять із будь-яких причин сплачені кошти не повертаються. 

5.9. Будь-які звернення від Замовника з бажанням призупинити дію Договору, зупинити навчання або звернення з намірами повернути гроші за сплачені послуги повинні бути оформленні письмово і зареєстровані Виконавцем. Термін розгляду — 7 (сім) календарних днів.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 

6.2. Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові відповідно до умов цього Договору.

  1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. При настанні обставин непереборної сили виконання зобов’язань відсувається в часі до моменту завершення дії таких обставин.

  1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до моменту виконання сторонами взятих на себе зобов’язань. 

8.2. Цей договір може бути розірваний достроково за ініціативою Замовника з дотриманням умов, указаних в пп. 5.4–5.9 Договору.

  1. ІНШІ УМОВИ

9.1. Цей Договір є договором публічної оферти в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України. 

9.2. Виконавець має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на сторінці digitalmedia.kiev.ua в мережі Інтернет.

9.3. Виконавець може залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.

9.4. Нова редакція Договору набуває чинності з дня публікації на сайті. 

9.5. У всьому іншому, що не передбачено цим договором, сторони керуються чинним законодавством України. 

9.6 У разі якщо цей договір укладений від імені неповнолітньої особи її законним представником, цей законний представник в залежності від характеру і змісту зобов’язання виконує зобов’язання, покладені цим договором на Замовника, та (або) забезпечує їх виконання неповнолітньою особою, від імені якого він уклав договір.

9.7. Для забезпечення безпеки і збереження майна під час навчання може здійснюватися відео спостереження. 

9.8. Для демонстрації процесу або результатів навчання Замовник дає згоду на фотозйомку за його участю та публікацію таких  фотоматеріалів в мережі інтернет. 

9.8 Укладаючи цей Договір Замовник підтверджує, що йому надана і зрозуміла вся інформація, що стосується надання Послуг за цим Договором  

 10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Яцюк Дмитро Васильович 

Електронна адреса: email @ digitalmedia.kiev.ua 

Код РНОКПП: 2965412679 

АТ КБ “ПРИВАТБАНК” 

Код IBAN: UA823052990000026002016701866